Τοπογραφικές Μελέτες

Το τμήμα τοπογραφικών μελετών παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως:

  • Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης
  • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
  • Μελέτες Αγροτικών Αναδασμών
  • Μελέτες Αστικών Αναδασμών - Πράξεις Εφαρμογής
  • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
  • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ)