Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
 • Βεβαίωση μηχανικού - πιστοποιητικό νομιμότητας
 • Έρευνα Ορίων και εμβαδών ακινήτων
 • Έρευνα χρήσεων γης Ακινήτων
 • Έρευνα όρων δόμησης, αρτιότητας και δυνητικής οικοδομησιμότητας
 • Έρευνα πράξεων τακτοποίησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού
 • Έρευνα νομιμότητας ακινήτων με παράλληλη υποστήριξη σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ακίνητων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες & σύγχρονες προτάσεις διακόσμησης
 • Μελέτη και επίβλεψη έργων
 • Ανακαινίσεις και ιδιωτικές κατασκευές
 • Μελέτες εθνικού κτηματολογίου
 • Μελέτες επέκτασης σχεδίων πόλεων
 • Πολεοδομικές & χωροταξικές μελέτες
 • Σύνταξη οδηγιών και προδιαγραφών
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης